• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ผุดศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เพชรบุรี เพิ่มอีก 1 แห่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นสมัยที่ 7 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมดำเนินโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ด้วยการเป็นวิทยากร อบรมเยาวชนในโครงการฯ และมีสถานที่สำหรับจัดอบรม จำนวน 22 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 21 ศูนย์ และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จ.น่าน อีกหนึ่งศูนย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2565 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนสถานที่สำหรับดำเนินการจัดอบรมเยาวชนอีกหนึ่งแห่งได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถให้บริการด้านความรู้ การศึกษาดูงาน และสถานที่สำหรับจัดอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ รองรับการจัดประชุมสำหรับ 100 คน และรองรับการจัดอบรมแบบพักค้างแรมได้ 60 คน และพร้อมรองรับการจัดอบรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ดำเนินการโดย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมบูรณาการกับ 12 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร องค์การสวนสัตว์ฯ กลุ่มบริษัททรู และเครือเจริญโภคภัณ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด