• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“รมว.วราวุธ” เร่งออกกฎหมายลูก พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายรั​ชฎา​ สุริยกุล ณ อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ แล​ะพันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายเผด็จ​ ลา​ยทอง​ ผู้อำนวยกา​รสำนัก​อนุรักษ์​สัตว์ป่า​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สั่ง กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการยกระดับนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนโดยเร็ว พร้อมเตรียมเสนอวาฬสีน้ำเงินขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวนควบคู่กันไป รวมทั้งยกปลาฉลามเสือดาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบการประชุม Video Conference​

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการรวมร่างระเบียบ 4 ฉบับ ไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญหลัก กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการศึกษาจัดทำโครงการ และการอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. …. (3) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในทุกเขตพื้นที่ พ.ศ. …. และ (4) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….

นอกจากนี้ มีมติเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของกรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งและการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. …. และ (2) ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. …. ตลอดจนเห็นชอบการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum) และเสนอวาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวน อีกทั้งเห็นชอบการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม) และพื้นที่ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด