• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติวเข้มหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็น​ประธานในพิธี​เปิดโครงการ​ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Geographic Information Systems for Forest Resources Management) โดยมี นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์​ วันธงไชย คณบดีคณวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สำหรับความสำคัญของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ขั้นพื้นฐาน จะมาช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ให้ทันต่อเหตุการณ์ มีความสำคัญตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้ในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด