• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน “งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด