• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.พิษณุโลก

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก ทินชาติ สุทธิรักษ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 พันเอกสุนทร กำลังมาก ผู้บังคับกรมรบพิเศษที่ 4 นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ (Grand Riverside Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าว่า การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้ ได้แก่ ความรู้ด้านการปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการป่าไม้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มเพื่อจำลองการใช้ แผนเผชิญเหตุในการบัญชาการ (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยทำการแบ่งกลุ่มตามพื้นที่กลุ่มป่า จำนวน 4 กลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ ได้เป็นอย่างดี และคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นเครื่องมือและเป็นกำลังสำคัญให้แก่จังหวัดสามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ


โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 92 นาย ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 39 กองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 4 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กองบิน 46 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ในจังหวัดพิษณุโลก และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ในจังหวัดพิษณุโลก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาตฯ ยังเล็งถึงการขยายผลโครงการฯ เพื่อลงไปสู่การแก้ปัญหาระดับพื้นที่และท้องถิ่น ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด