• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง ฝึกอบรม “จิตอาสา” โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และมีนายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 38 กองพลทหารราบที่ 4 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พันเอกสมใจ คิดเกื้อการุญ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พันเอกสุนทร กำลังมาก ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 พันโทอรรณพ กระต่ายทอง นายทหารยุทธการและการข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 นาวาอากาศเอกชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 พันตำรวจเอกธีรเดช แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจตรีอิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 6 นายจีระศักดิ์ บุตรด้วง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์พันธ์ แจ่มจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ (Grand Riverside Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลาย และแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลัก?ในการประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ด้าน นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ “โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร “ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าเกิดจากการกระทำและฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เป็นกลไกสำคัญระดับพื้นที่ที่สามารถจะช่วยสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผลักดันนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้” นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้ ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรบประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 39 กองพลทหารราบที่ 4 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 4 หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กองบิน 46 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 นับเป็นจังหวัดที่ 15 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2570

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด