• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ สยามแมคโคร ลงนาม MOU สนับสนุน Food Waste เสริมสวัสดิภาพสัตว์ป่า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่า โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบดูแลสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์ สัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าจากกรณีแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ในขณะที่งบประมาณในการดูแลมีอยู่อย่างจำกัด การบริหารจัดการด้านอาหารและสวัสดิภาพสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการจัดการด้านอื่น ๆ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลด้านอาหารสัตว์ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 การสนับสนุนด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่าจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่งต่ออาหารที่ยังรับประทานได้ หรือเรียกว่า “อาหารส่วนเกิน” (Food Waste) โดยนำอาหารเช่น ผัก ผลไม้ อาหารสด ฯ ที่เหลือจากการจำหน่ายส่งต่อให้หน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก 1 แห่ง รวม 27 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาอาหารส่วนเกินของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหามีอาหารส่วนเกินเพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนให้นำอาหารส่วนเกิน ไปเป็นอาหารและเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า จึงเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดปริมาณอาหารส่วนเกินเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานมีระยะเวลา 2 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด