• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนาม MOU ศึกษา วิจัย หนุนทำบ้านนกแอ่นกินรัง อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนาม โดยมี นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงาน มีเป้าหมายร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาการทำบ้านนกแอ่นกินรังในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี สำหรับบ้านนกแอ่นกินรังในอาคารส่วนบุคคล ตลอดจนพัฒนาแนวทางการปฏิบัติของบ้านนกแอ่นกินรังที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรังนกแอ่นที่มาจากอาคารส่วนบุคคลที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทบาทในการพิจารณากฎระเบียบของอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างกลไกให้เกิดการส่งเสริมการทำบ้านนกแอ่นกินรังอย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนานกแอ่นกินรังให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และประชากรนกแอ่นกินรังในอาคารส่วนบุคคลและการกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการเก็บผลผลิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด