• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ แม่ปิง ฝึกระเบียบ ทบทวนเเผนที่ เพิ่มความแม่นยำการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดให้มีการฝึกระเบียบแถว ทวบทวนการใช้แผนที่ การใช้ระบบสมาร์ทพาโทรลในการลาดตระเวน​ ในการปฏิงานปกป้องผืนป่า โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว มาขยายผลสู่ เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนทุกคน เพื่อให้ความรู้ทักษะภาคปฏิบัติในการลาดตระเวนป่า เช่น การหาข่าวการจับกุมการควบคุมตัวผู้กระทำผิด และทักษะการยังชีพในป่าและด้านอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562​ เพื่อให้การป้องกันรักษาอุทยานแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้แก่พนักงานพิทักษ์ป่า ที่มีหน้าที่หลักในการทำงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตอุทยานแห่งชาติ

การใช้เครื่องบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์–จีพีเอส รวมทั้งใบรายงานผลการลาดตระเวนซึ่งเนื้อในแบ่งออกเป็นแบบฟอร์ม ข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ตามหลักการลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือ “สมาร์ทพาโทรล” (Smart Patrol)

การพัฒนาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสู่ความเป็นผู้พิทักษ์ป่าสมาร์ทพาโทรลนั้นใช่ต้องมีการฝึกฝน ทั้งด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อันนับว่าเป็นของใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ต้องพัฒนาเทคนิคการลาดตระเวนในการตรวจค้น-จับกุม การใช้และบำรุงรักษาอาวุธปืน ไปจนถึงการใช้เครื่องจีพีเอสแสดงพิกัดหมุดหมาย การจำแนกร่องรอยสัตว์ป่า การใช้วิทยุสื่อสาร ทำความเข้าใจและจดบันทึกแบบฟอร์มลาดตระเวน การใช้กล้องดิจิทัลเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ สภาพพื้นที่ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่น่าสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด