• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมี นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองนิติการ นายธิติ กนกทวีฐากร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายสุนทร ฉายวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง…ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 10 ฉบับ โดยแบ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจำนวน 8 ฉบับ และไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จำนวน 2 ฉบับ (มาตรา 50 วรรคสอง , มาตรา 83)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด