• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมกลั่นกรอง ร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมด้วย นายฤทธิชัย พูลพนัง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H.A. Slade)

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมวดเบ็ดเตล็ด การเข้าไปเพื่อศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ การบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงการเข้าไปดำเนินการการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และหัวข้ออื่นๆ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องการประชุมครั้งที่ 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด