• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดงานครบรอบ 19 ปี “ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุนเกื้อหนุนสัตว์ป่า”

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี โดยได้บูชาพระพุทธไตรสสตวรรษนุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหม และถวายเครื่องราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ จากนั้น มอบโล่และรางวัล ประกอบด้วย เครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ข้าราชการเกษียณอายุราชการอำนวยการระดับสูง ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2564 และผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญและน่าภาคภูมิใจเพราะเป็นวันกำเนิดหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไว้ได้เป็นอย่างดี โดยขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน มากขึ้น ตามนโยบาย ทส ยกกำลัง ๒ บวกสี่ คือการสนองงานพระราชดำริ การเร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรอง การแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ การปลูกป่าและป้องกันไฟป่าให้ได้ตามเป้าหมาย การดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกในผืนป่าแก่งกระจาน การผลักดันพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน เป็นมรดกโลก รวมถึงการผลักดันพื้นที่อนุรักษ์อื่นเพื่อการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพึงตระหนักอยู่เสมอว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสพิทักษ์ทรัพย์ที่ล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป และขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ขอชื่นชมในความเป็นผู้ที่มีความเสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ผู้ที่ต้องเกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้ช่วยเหลือทางราชการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีพันธกิจในการอนุรักษ์คุ้มครอง ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุนเกื้อหนุนสัตว์ป่า โดย 19 ปีที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เราเดินหน้าค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการด้านวิชาการพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ปรับเปลี่ยนบริบทการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ การสนองงานพระราชดำริในโครงการ
พัชสุธาคชานุรักษ์โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก และการผลักดันให้พื้นที่ดอยเชียงดาวจนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ลำดับที่ ๕ ของประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำหรับเป็นแหล่งดูดกลับคาร์บอนที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การนำระบบทคโนโลยีมาใช้ในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ โดยเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2569 เป็นสิ่งที่เรายังคงดำเนินการอย่างมุ่งมั่นต่อไป

 

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง “การก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของกรมฯ สู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรม ด้วยดีตลอดมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด