• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมทำฐานข้อมูล “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า”

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ การป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า ร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูล “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ในการนี้ พล.ต.สุชศักดิ์ ดนัย นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผยก.ฝอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศอญ.จอส.พระราชทาน โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA และผู้แทนโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำระบบข้อมูลการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ให้อยู่ในระบบแผนที่ GIS สามารถติดตาม ประเมินผลก่อนและหลังการปลูกป่าได้ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสามารถรายงานผลการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด