• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสมหญิง ดวงสถาพร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) เข้าร่วมการประชุม​ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ​ โดยที่ประชุมได้พิจารณา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด