• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาชาวกระเหรี่ยงบางกลอย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิตของชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิตของชาวกระเหรี่ยง ในพื้นที่บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco webex Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้มีการติดตาม พิจารณา ข้อมูลพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ของราษฎรบ้านบางกลอย จำนวน 95 ราย 154 แปลง เนื้อที่ประมาณ 853 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โดยแบ่งเป็นผู้ครอบครองเดิมเมื่อปี 2539 จำนวน 51 ราย 104 แปลง เนื้อที่ประมาณ 520 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา โดยแบ่งเป็นที่ดินอยู่บ้านโป่งลึก 14 ราย 15 แปลง และบ้านบางกลอย 49 ราย 89 แปลง ส่วนผู้ครอบครองใหม่ (ครอบครัวขยาย) จำนวน 44 ราย 50 แปลง เนื้อที่ประมาณ 332 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา โดยที่ดินในส่วนนี้มีเฉพาะบ้านบางกลอย นอนจากนั้นที่ประชุมยังได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในการลงพื้นที่และจัดทำสรุปรายงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมแผนงาน และการติดตามแผนงานต่อไป

ระเหรี่ยง ใ

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาวกระเหรี่ยงบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโครงการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านบางกลอย 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการสำรวจที่ดินทำกิน ตรวจสอบแปลงที่ดิน และจ้างแรงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ด้านงานบริหารจัดการน้ำ สำรวจออกแบบระบบกระจายน้ำผ่านระบบโซล่าเซลล์ 3. ด้านงานพัฒนาปรับปรุงดิน 4. ด้านงานจัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 5. ด้านงานพัฒนาอาชีพทางเลือกและการสร้างรายได้ 6. ด้านงานพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 7. ด้านงานมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 8. ด้านงานสำมะโนประชากร และ 9. ด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกด้าน ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านบางกลอย โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบแต่ละด้านจัดเตรียมข้อมูล วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ รวมถึงผลการดำเนินงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด