• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแก่งกระจาน ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าร่วมกับ ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร ได้ลงพื้นที่บ้านท่าลิงลมหมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และแนวทางการปฏิบัติของราษฎรในแปลงพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 ให้เป็นไปตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขที่แนวทางฯ กำหนดในช่วงระหว่างรอการประกาศพระราชกฤษฎีกาตามที่กฏหมายกำหนด โดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยราษฎรที่ได้แจ้งการสำรวจถือครอง ตามมาตรา 64 เข้าร่วมประชุม โดยเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามของราษฎร จนเกิดความเข้าใจตรงกันและยอมรับในแนวทางที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้กำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นการนำร่องในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรฯ ทั้ง 39 หมู่บ้าน โดยจัดประชุมราษฎรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และแนวทางการปฏิบัติของราษฎรในแปลงพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจ  จากนั้นดำเนินการนำร่องหมายแนวเขตบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่  และดำเนินการนำร่องหมายแนวเขตพื้นที่ในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนและราษฎรรับทราบและยอมรับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด