• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. … (มาตรา 10 วรรคสี่) ในรูปแบบ Video Conference ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม SMART PATROL ชั้น 11 อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด