• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาท มอบ ผช.รมว.ทส. และอธิบดีกรมอุทยานฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดิน อช.เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ รอ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังการแก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีการเพิกถอนที่ดินแปลงที่จัดสรรที่ดิน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 14,786 ไร่ ในท้องที่ ต.ด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยมีนายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ​ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ร้อยเอก รชฎ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาการทับซ้อนที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับพื้นที่ที่จัดสรรให้ประชาชนอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์มีมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการของภาครัฐ ต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (บางส่วน) เป็นการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกับพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดสรรให้ผู้ที่อพยพมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 900 ครอบครัว เนื้อที่ประมาณ 14,786 ไร่ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยตามพื้นที่จัดสรรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และเพื่อปรับแก้รายละเอียดภูมิประเทศและท้องที่ในเขตการปกครองในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (บางส่วน) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566 โดยในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาแนวเขต ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวเขตที่ปรับแก้ และเสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการกำหนดจัดทำเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ให้ถูกต้องตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป
สำหรับกรณีร่างกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินฯ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณท้องที่ตำบลชะแล ตำบลหินดาด และตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2​ บริเวณ เนื้อที่ประมาณ 9,469 ไร่
เนื่องจาก​มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จึงต้องมีการปรับแก้เส้นแนวเขตเพื่อให้ถูกต้องตรงตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ถิ่นอาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ป่าอนุรักษ์ ระบบนิเวศป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนา และรักษาเสถียรภาพ ของระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อย่างยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด