• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ภายใต้แนวคิด เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน

(21 ก.พ.67) นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวในการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day มีที่มาจากมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) ระหว่างวันที่ 3 – 14 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของประเทศไทย ให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญา CITES เมื่อ พ.ศ. 2516 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)” ต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations) ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ได้ประกาศรับรองให้วันดังกล่าวเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ภายใต้องค์การสหประชาชาติ” พร้อมทั้งเชิญชวนให้รัฐสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวโดยผ่านแนวคิดหลักที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี
สำหรับวัตถุประสงค์ของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อเฉลิมฉลองในความสวยงามและความหลากหลาย ของสัตว์ป่าและพืชป่า และเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ปีนี้ พ.ศ. 2567 ภาคีทั่วโลกจะจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน” มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า การค้า และรวมถึงตระหนักผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ ต่อระบบนิเวศ และประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030 โดยมีเว็บไซต์กลาง https://wildlifeday.org/en เผยแพร่ข้อมูลการจัดงาน
ด้านการจัดงานในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานหลักระดับประเทศในการอนุวัติตามอนุสัญญาไซเตส ได้จัดงานดังกล่าวมาแล้วอย่างเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ครั้ง โดยการจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกิจกรรมเสวนา กิจกรรมบนเวที การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกาศและแสดงผลงานการประกวดและกิจกรรมสำรวจสัตว์ป่า เป็นต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด