• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดวนกร (บางส่วน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานหาดวนกร (บางส่วน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติอุทยานหาดวนกร (บางส่วน) ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 126 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา เพื่อให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ประโยชน์เป็นสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร

สำหรับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดวนกร (บางส่วน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่การวิจัยของนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทางด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเรียน การสอน และการฝึกงานภาคสนามของนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพื้นที่ป่าชายหาดและป่าฟื้นฟูมีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับเป็นห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดวนกร (บางส่วน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35475 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด