• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ โดยคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ เพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการขยายเขตบริเวณที่ดินป่าเขาพนมเบญจา ในท้องที่ตำบลหน้าเขา ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จำนวนเนื้อที่ประมาณ 12,414 ไร่

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ในสภาพเดิม โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่ออำนวย ประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางธรรมชาติ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา หรือการศึกษาคั้นคว้าวิจัยทางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ
จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34024 ระหว่างวันที่ 12 – 26 สิงหาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด