• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมกับธนาคารโลก ส่งเสริมความเข้าใจนโยบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง โครงการการส่งเสริมความเข้าใจและนโยบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่า โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ Mr.Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย Mr.Mona Sur ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAE2) ธนาคารโลก และเจ้าหน้าที่ร่วมแนะนำโครงการและการนำเสนอความคิดริเริ่มโครงการด้านไฟป่า โครงการการส่งเสริมความเข้าใจและนโยบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่า กิจกรรมโครงการและแผนการดำเนินงาน ประสบการณ์ไฟป่าในประเทศไทย และประสบการณ์ของศูนย์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFT) เกี่ยวกับไฟป่าและการมีส่วนร่วมในชุมชน

สำหรับ ธนาคารโลก ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยทางเทคนิคในการส่งเสริมความเข้าใจและนโนบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่าใน 9 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย การสนับสนุนดังกล่าวมีเป้าหมายในการบูรณาการความรู้และนำเสนอ แนวทางนโยบายนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในบริเวณและบริเวณโดยรอบของป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ โดยธนาคารโลกจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินภายใต้โครงการจัดพื้นที่การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การจัดการไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า และจัดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และแนวทางการดำเนินการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด