• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายพื้นที่ อุทยานฯ น้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี และนครนายก

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก พื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีเนื้อที่รวม 19,830.22 ไร่ หรือประมาณ 31.72 ตารางกิโลเมตร ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า 25% จึงมีการเร่งรัดให้เพิ่มพื้นที่ป่าดังกล่าว ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำ มีสัตว์ป่า และพืชนานาชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีคุณค่าทางการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิจัย และอนุรักษ์ผืนป่านี้ไว้

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ การลักลอบล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และการจุดไฟเผาป่าป้องกันการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ รักษาสภาพต้นน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ
จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติกรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นในการขยายอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=32827 ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด