• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 20 แปลง เนื้อที่รวม 4,546.438 ไร่ ในท้องที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียมตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ และตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการขยายพื้นที่เพิ่มเดิม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สำนักบริหารพื้นที่นุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ซึ่งได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เป็นแนวเขตเชื่อมต่อจากพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จำนวน 21 แปลง ดังนี้ 1.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ท้องที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,580.974 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ที่ ผต.4 (ห้วยทราย) 2.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ท้องที่ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1.,540.834 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ที่ ผต.2 (หุ่งหลวง) 3.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น แปลงคาบเกี่ยวระหว่างท้องที่ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กับท้องที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ 855,593 ไร่ และ 4.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ท้องที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 906.746 ไร่

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=32647 ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด