• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รรท. ออส.

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของ HE. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียฯ ได้นำเสนอโครงการที่รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจะจัดตั้งสถาบัน International Big Cat Alliance (IBCA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง เสือขนาดใหญ่จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว เสือดาวหิมะ พูมา จากัวร์ และชีตาร์ ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อปกป้องเสือขนาดใหญ่ การแบ่งปันข้อมูล ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมาชิก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น โดยได้เชิญชวนประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือขนาดขนาดใหญ่จำนวน 97 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิก IBCA

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แสดงความขอบคุณสาธารณรัฐอินเดียและเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณา และการดำเนินงานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงขอให้สาธารณรัฐอินเดียมอบหมายผู้แทนทำหน้าที่ประสานงาน โดยมอบหมายให้ นางใกล้รุ่ง พูลผล รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และ นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด