• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักเลขาธิการ CITES เยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยงในไทย

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนางใกล้รุ่ง พูลผล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดงในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ CITES ประกอบด้วย Mr. David H.W. Morgan หัวหน้าฝ่ายวิชาการ Ms. Pia Jonsson เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย และ Mr. Alexander Sliwa ผู้แทนจากสมาคมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์โลก (WAZA) ได้มีภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยงในประเทศไทย

สำหรับภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยงในประเทศไทยในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมเยือนดูสถานที่ที่มีเสือในกรงเลี้ยง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ดอนตูม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม สวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการพูดคุยหารือทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามในประเด็นการจัดการสัตว์ในตระกูลเสือโดยเฉพาะเสือโคร่งในสถานที่เลี้ยง การอนุรักษ์และสวัสดิภาพของสัตว์ในตระกูลเสือในกรงเลี้ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีที่สำคัญที่เกี่ยวกับสัตว์ในตระกูลเสือโดยเฉพาะเสือโคร่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามและการเข้าเยี่ยมเยือนสถานที่เป็นอย่างดี โดยผลการเยี่ยมเยือนครั้งนี้จะนำไปสรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 77 (SC77) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด