• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.วราวุธ สั่งยกระดับเฝ้าระวังรับมือไฟป่า เน้นย้ำสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ ผู้บริหารในสังกัด อส. พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยได้รับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์ การคาดการณ์ มาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จากกรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
นายวราวุธ ได้กล่าวมอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นมากขึ้น มีการสื่อสารเชิงรุก เร่งรัดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ และพื้นที่เกิดเหตุซ้ำซาก ครอบคลุมพื้นที่ เมือง ป่า เกษตร ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ตั้งเป้า “ชิงเก็บ ลดเผา” ให้ได้มากกว่า 3,000 ตัน จัดทำแนวกันไฟ มีการใช้ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) นำเทคโนโลยีมาใช้ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงและเศษวัสดุทางการเกษตร การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดยมีการกำกับดูแลในทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน คือ สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเหตุการเกิดไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง รวมถึงต้องดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ มีฐานข้อมูลที่ตรงกัน โดยให้ ทสจ. ทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า(ชุดเหยี่ยวไฟ) ของกรมป่าไม้ ผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ มีสติ สมาธิ มีความอดทน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของตนและเพื่อนร่วมงาน หัวใจสำคัญคือต้องมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีในการทำงาน เพื่อมุ่งสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด