• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ต้อนรับ จนท.สำนักเลขา CITES ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือกรงเลี้ยงในไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในฐานนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักเลขาธิการ CITES ในการปฏิบัติภารกิจการเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยงในประเทศไทย ประกอบด้วย Mr. David Morgan หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (Chief of Science) Ms Pia Johsson เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Support Officer) และ Mr. Alex Sliwa ผู้แทนจากสมาคมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์โลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับภารกิจการเยี่ยมเยือนประเทศไทยครั้งนี้ กำหนดตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม (Resolutions) และข้อตัดสินใจ (Decisions) ที่เกี่ยวข้องกับการค้าผิดกฎหมายซึ่งสัตว์ตระกูลเสือของเอเชีย (Illegal trade in Asian big cats (Felidae spp.)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสือในกรงเลี้ยง เช่น การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการของสถานประกอบการที่มีเสือในกรงเลี้ยง มาตรการกำกับดูแลของรัฐในการป้องกันค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งเสือโคร่งในกรงเลี้ยง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมเยือนครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการตามกรอบเวลาเป็นรายประเทศ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญา CITES ในทำนองเดียวกับการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายของไทยในช่วงที่ผ่านมา

โดยได้มีการประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางรุ่งนภา พัฒนาวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กองนิติการ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และทุกสาขา โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมศุลกากร สำนักงานอัยการสูงสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย เช่น WWF, WCS, ZSL, Panthera, มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เป็นต้น จำนวน 36 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 34 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

ในการประชุม ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายและมาตรการกำกับดูแลเสือโคร่งในกรงเลี้ยงในไทยเพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยผู้อำนวยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการ CITES ได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับใหม่ของไทย รวมถึงรายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายด้วย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความยินดีที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตัวอย่างเช่น การเก็บตัวอย่างและการพัฒนาฐานข้อมูลเสือในกรงเลี้ยง เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กล่าวเพื่อให้สำนักเลขาธิการ CITES ได้มั่นใจว่า ประเทศไทยมุ่งมั่น จริงใจ และใช้ทุกความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการตรากฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับใหม่ขึ้นใช้ โดยเป็นการเรียนรู้จากกฎหมายฉบับที่ผ่านมา เพื่อหวังที่จะปิดช่องว่างและพัฒนาการจัดการสัตว์ป่าให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลังจากการประชุมหารือเสร็จสิ้น คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ CITES และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมเยือนสวนสัตว์เป้าหมาย 3 แห่ง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด