• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ราษฎร และ จนท. โครงการฯ พระราชดำริ จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนางลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 412 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 163 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดง บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ในหมู่บ้าน และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง โดยมี นายธนวิช สุวรรณเรืองฉาย หัวหน้าสถานีฯ บรรยาย

 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง เกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ พัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่ราษฎร ทำให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีระบบสาธารณูปโภค ทั้งถนน ประปาภูเขา และสาธารณสุข ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ได้ศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งไม้ดอกในเขตร้อนและไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในอนาคตจะขยายผลไปสู่เกษตรกรที่สนใจต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด