• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมการภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยง

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมการเตรียมการสำหรับภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และกองนิติการ นำโดย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา รวมจำนวน 23 คน

การเยี่ยมเยือนของสำนักเลขาธิการ CITES ในครั้งนี้ เป็นผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 73 (SC73) ซึ่งได้มีการหารือถึงการค้าเสือโคร่งผิดกฎหมายที่อาจมีแหล่งที่มาจากเสือในกรงเลี้ยงและประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการเพาะพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เสือในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมาตรการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการค้าเสือและซากเสือที่ผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการ CITES และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีกำหนดเยี่ยมเยือนไทย โดยเฉพาะการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยงของไทย จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนที่จะเดินทางไปดำเนินภารกิจนี้ในประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์และความสำคัญของการเยี่ยมเยือนฯ ตลอดจนข้อมูลและการใช้ประโยชน์เสือในสวนสัตว์และการจัดการเสือและซากเสือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับภารกิจการเยี่ยมเยือนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด