• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำหนังสือชี้แจง ป.ป.ช. ไขข้อข้องใจ 7 ประเด็น

วันที่ 2 มกราคม 2566 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานข่าวข้อสงสัยการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกรมอุทยานฯ โดยเฉพาะระบบ E-ticket ที่จะช่วยลดช่องโหว่ของการทุจริตได้ พร้อมระบุว่า ป.ป.ช.ได้จัดทำข้อเสนอแนะเร่งด่วน 7 ข้อ ได้จัดทำข้อมูลชี้แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

ประเด็นคำถาม 1. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการและระบบการจองล่วงหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบออนไลน์ (E-Ticket) อย่างเร่งด่วน
ประเด็นคำตอบ : กรมฯ ได้พัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการจองบัตรค่าบริการฯ ล่วงหน้าและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต หรือชำระเงินผ่าน Thai QR Payment เป็นการลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดเก็บและเก็บรักษาเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะทำน้าที่ตรวจสอบบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ทันทีวันที่เปิดใช้ระบบ วันที่ 1 มกราคม 2566 วันที่เข้าพื้นที่จริง วันที่ 7 มกราคม 2566 พื้นที่ดำเนินการในอุทยานแห่งชาตินำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 3) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 4) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 5) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และ 6) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (เนื่องจาก E-ticket เป็นระบบใหม่ และจำเป็นต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบ QR code ของนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกอุทยานฯ ในขณะนี้)

ประเด็นคำถาม 2. แก้ไขระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยให้เก็บรายโดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของกรมอุทยานฯเท่านั้น ไม่ให้มีการเก็บเป็นเงินสดทุกกรณี
ประเด็นคำตอบ : กรมฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มช่องทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิค ข้อ 22 ให้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อรับและโอนเงินหรือจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก็ได้ตามความเหมาะสม การรับเงินของหน่วยงานย่อย อาจรับเป็นเงินสดหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนด การรับเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือเอกสารอื่นใดที่กรมกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย หรือพิมพ์รายงานเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน เว้นแต่การรับเงินค่าบริการที่มิได้ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ให้ใช้เป็นบัตรค่าบริการ กรณีผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์ไปยังส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป ซึ่งปัจจุบันกรมอุทยานฯ เริ่มดำเนินการจำหน่ายบัตรค่าบัตรค่าบริการเข้าอุทานแห่งชาติอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่อุทยาน 6 แห่ง โดยในวันที่ 1 มกราคม 2566 ทางกรมอุทยานฯ จะเปิดระบบและเริ่มเข้าพื้นที่จริง วันที่ 7 มกราคม 2566 ในอนาคตหากระบบมีความเสถียรเป็นที่ยอมรับและมีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมก็จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นจนครบทุกแห่ง

ประเด็นคำถาม 3. ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ตรวจสอบรายการจัดซื้อประกันชีวิตนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ พร้อมนับจำนวนนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับการชำระค่าบริหาร เพื่อตรวจสอบควบคู่กัน
ประเด็นคำตอบ : กรมฯ จะขอไปพิจารณารายละเอียดการซื้อประกันชีวิตของนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ เพื่อประกอบการตรวจนับจำนวนนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบกับการชำระค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติเพื่อตรวจสอบควบคู่กัน

ประเด็นคำถาม 4. ให้มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ พร้อมรายงานหรือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประจำจังหวัด และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) โดยจะต้องเผยแพร่รายงานการประชุมให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทราบด้วย
ประเด็นคำตอบ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย มีการสร้างการรับรู้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการบริการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ในการประชุมจะมีการายงานผลการปฏิบัติการในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมทั้งการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว การดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการ ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับได้แจ้งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่และในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติได้รายงานการดำเนินการ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้รายงานเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้น และรับข้อเสนอของ ปปช.ไปดำเนินการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ของเครือข่ายต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต การเสนอรายงานต่อหน่วยงาน และสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่และร่วมตรวจสอบต่อไป

ประเด็นคำถาม 5. ให้ทุกอุทยานฯจัดทำเพจเพื่อรายงานผลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้า – ออก แบบทันที
และตลอดเวลา หรือ (Real Time) แต่ละอุทยานฯ
ประเด็นคำตอบ : กรมฯ ได้นำข้อมูลสรุปรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวแบบรายวันจากระบบ Database กลางมาแสดงที่ข้อมูลสถิติทางหน้า Website สำนักอุทยานฯ https://portal. dnp.go.th/p /nationalpark โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประเด็นคำถาม 6. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องเปิดเผยผลการอนุมัติงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 วรรคสอง กรณีการอนุมัติโดยกรณีจำเป็นเร่งด่วนว่าได้อนุมัติงบดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง
ประเด็นคำตอบ : ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่งการเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ข้อ 44 ให้ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนออธิบดีอนุมัติจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้สำนักอุทยานแห่งชาตินำเสนอโครงการให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ วงเงินไม่เกินยี่สิบล้านบาท แล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนแต่อย่างใด

ประเด็นคำถาม 7. เร่งดำเนินการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) หรือ “ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งด่วน
ประเด็นคำตอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีต่างๆ ของกองทุนและมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตามหนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.306/ว 177 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด