• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หารือร่างกรอบแนวคิดเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย สัตว์ป่าและพืชป่า ของไทย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหารือร่างกรอบแนวคิดกลยุทธ์ปฏิบัติการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

โดยมีกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สำนักงานอัยการสูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย เป็นต้น จำนวน 75 คน


ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัล 2022 Clark R. Bavin Wildlife Law Enforcement Award แก่ พ.ต.อ. ธนัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผู้กำกับการ 3 บก.ปทส. ในฐานะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นจากการสืบสวนดำเนินคดีและร่วมปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาญชากรรมสัตว์ป่าทั้งในและระหว่างประเทศมามากกว่า 20 ปี เช่น คดีเสือโคร่ง งาช้าง ผ้าชาทูช และนกต่าง ๆ รวมถึงเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและพลักดันการดำเนินงานของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของประเทศไทย (Thailand-WEN) และเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งนางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้เป็นผู้รับมอบรางวัลแทนในโอกาสการเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐปานามา ที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1994 โดย Animal Welfare Institute ร่วมกับ Species Survival Network (SSN) เพื่อมอบแก่บุคคลทั่วโลกที่อุทิศตนเพื่อการต่อต้านอาชกรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่า โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 บุคคล และ 1 องค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลนี้ได้ที่ https://awionline.org/content/clark-r-bavin-wildlife-law-enforcement-awards และ https://awionline.org/content/2022-clark-r-bavin-wildlife-law-enforcement-award-recipients

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างกรอบแนวคิดกลยุทธ์ปฏิบัติการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย (THAILAND-WEN Strategic Action Plan) ภายใต้แผนงานโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand (CIWT) โดยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 6 (GEF-6) ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และการประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า

นอกจากนี้ จะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า (Thailand-WEN) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่าและการทำไม้ที่ผิดกฎหมาย (SOMTC) และการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออนุวัติอนุสัญญา CITES อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย

ประเด็นสำคัญในการหารือและอภิปราย จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. โมเดลการขับเคลื่อนเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทยให้ต่อเนื่อง 2) การสร้างขีดความสามารถของทีมปฏิบัติการร่วม และสรุปบทเรียนจากกรณีรูปธรรม 3) บทบาทที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและเวทีนานาชาติ 4) ความยั่งยืนของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนระดับนโยบายและกลไกการเงินที่ยั่งยืน

ซึ่งภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จะได้ประมวลความเห็นทั้งหมดเพื่อนำไปพัฒนากรอบแนวคิดกลยุทธ์ปฏิบัติการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทยและนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด