• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นในการขยายเขต ‘อุทยานแห่งชาติปางสีดา’ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าแยก ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากะบาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน เนื้อที่ประมาณ 51,588 ไร่ หรือประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน ต้นน้ำลำธาร ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบแนวเขต และประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก อันส่งผลต่อสัตว์ป่าความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดินที่อาจจะเกิดขึ้น เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อันมีลักษณะเหมาะสมที่จะขยายอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ทุ่งหญ้าในพื้นที่เตรียมการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าโคกสัมพันธ์ ทุ่งหญ้าเขาห้วยชัน เป็นต้น เป็นทุ่งหญ้าบริเวณรอบแนวเขต พบร่องรอยสัตว์ป่าออกหากินบริเวณนี้ เช่น หมูป่า เก้ง ควรค่าที่จะดูแลปรับปรุงให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกน้ำโตน ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำตกไหลสวยงามตกจากหน้าผาความสูงประมาณ 10 เมตร และมีลำธาร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ถ่ายภาพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=31172 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด