• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำปาง – จ.ลำพูน

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ท้องที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา ท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และพื้นที่ป่าสมบูรณ์บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ไม่มีภาระผูกพันกับพื้นที่ของหน่วยงานอื่นใด เนื้อที่ประมาณ 32,997.52 ไร่ หรือประมาณ 52.80 ตารางกิโลเมตร สำรวจตรวจพบพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจ เหมาะสมต่อการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตาล

พื้นที่ป่ารอยต่อของ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล มีลักษณะเป็นผืนป่าดิบแล้งและดิบเขา มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า ซึ่งเมื่อมีการประกาศเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ลดการบุกรุก เข้ามาภายในพื้นที่ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตามสภาพเดิม โดยเฉพาะทรัพยากร ที่สำคัญ ๆ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือนันทนาการ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง – ลำพูน จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30752  ระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด