• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดนิทรรศการ “ปตท.สผ.รักษ์มรดกไทย มรดกโลก” ศูนย์บริการ อช.เขาใหญ่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล ปตท.สผ. ร่วมเป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการ ปตท.สผ.รักษ์มรดกไทย มรดกโลก โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริม ดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสืบทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะผืนป่าอันทรงคุณค่า “ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่” และ “ทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง” ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก” ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ PTTEP มรดกโลก ทางธรรมชาติ โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ร่วมดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการและระบบสื่อความหมายธรรมชาติภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้พัฒนาปรับปรุงเสร็จแล้วแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ.กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จุดท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวในอุทยานฯ และห้องฉายวิดิทัศน์ โซนที่ 2 คุณค่าระดับสากลของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ และการจำลองป่าชนิดต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โซน 3 การจัดการผืนป่ามรดกโลกอย่างยั่งยืน และอุทยานพี่อุทยานน้อง โซน 4 ซุ้มมองกระทิง ผาเดียวดาย ตื่นตาอลังการน้ำตกเหวนรก ทุ่งหญ้าหนองผักชี สวรรค์สัตว์ป่า และสัมผัสไอหนาวในป่าโบราณ และโซน 5 จุดจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และกิจกรรม ซึ่งรวมงบประมาณการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันกว่า 125 ล้านบาท

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ต้องขอขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนภารกิจของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ทั้งด้านวิชาการ การปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสื่อความหมาย รวมถึงพัฒนาปรับปรุงนิทรรศการ PTTEP ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

สำหรับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก เป็นแหล่งกำเนิดของตันน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญหายาก และใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด รวมถึงนกมากกว่า 280 ชนิด จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักดูนกจากทั่วโลก นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของไทย ยังมีความสำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก คือ ได้รับการประกาศเป็น อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) เมื่อปี 2527 และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) ในปี 2548

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด