• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง อุทยานฯ ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าป่าแม่ตื่น ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง และป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา เนื้อที่ประมาณ 222,140 ไร่ หรือประมาณ 355.4240 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย โดดเด่น สวยงาม และหายาก เช่น ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood) ที่มีอายุประมาณ 120,000 ปี มีขนาดใหญ่และมีความยาวที่สุดในโลก น้ำตกห้วยแม่ไข แก่งห้วยตาก ยอดดอยหลวง และ ยอดดอยสอยมาลัย อีกทั้งยังมีพรรณพืช สัตว์ป่า และแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติ หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป โดยกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ใช้ชื่อเรียกว่า “อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน”

โดยมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ดอยหลวงตาก น้ำตกห้วยแม่ไข น้ำตกแก่งห้วยตาก ดอยสอยมาลัย ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีทรัพยากรที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ ซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood) จึงสมควรสงวนไว้ให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศไว้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย- ไม้กลายเป็นหิน จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30420  ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด