• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ศรีลานนา เปิดรับฟังความคิดเห็น เพิกถอนพื้นที่บางส่วนก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

วันที่​ 11 กรกฎาคม​ 2565 นาย​สมศักดิ์​ สกุล​วรรณ​รักษ์​ ผู้​อำนวยการสำนักอุทยาน​แห่งชาติ​ เปิดเผย​ว่า​ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมยายน 2554 เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการโดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุกสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม เพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝน เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน และส่งน้ำช่วยพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง กรมชลประทานจะต้องดำเนินการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ความยาวรวมประมาณ 48.60 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติประมาณ 16.92 กิโลเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 229-1-63.6 ไร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวน​ผู้เกี่ยวข้อง​ร่วมแสดงความคิดเห็น​ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น​ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29002 ระหว่างวันที่ 9- 23 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด