• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานวิจัยในกิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พร้อมด้วย หัวหน้าแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตที่ 1: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และผู้ที่สนใจในงานวิจัย จำนวน 50 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย ปัญหา และอุปสรรคในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่รับผิดชอบ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการดำเนินการวิจัยให้ได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่กำหนด รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย ปัญหา และอุปสรรคในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่รับผิดชอบ จำนวน 18 แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตันตสิรินทร์ มาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด