• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายเขตพื้นที่ อุทยานฯ ตาดโตน ตั้งแต่วันนี้ – 27 ก.ค. 65

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการขยายเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ การป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย และเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เอื้อประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

โดยอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้เข้าควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้เดินสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพสมบูรณ์และมีความเหมาะสมที่จะผนวกและขยายเป็นอุทยานแห่งชาติตาดโตนเพิ่มเติมแล้ว จึงเห็นควรผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์และไม่มีปัญหากับราษฎรเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ตามกฎกระทรงฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2512) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2512 เล่มที่ 86 ตอนที่ 15 ท้องที่ ตำบลห้วยไร่ และตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 24,375 ไร่ 2.พื้นที่ป่าเตรียมการสงวนป่าหมายเลข 10 แปลง 1 (ป่าภูโค้ง) ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ 0705(2)/1795 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เรื่อง เสนอร่างกฎกระทรวงให้ป่าภูโค้ง จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ ตำบลช่องสามหมอ ตำบลนาหนองทุ่ม และตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 27,590 ไร่ 3.พื้นที่แปลงปลูกป่าทดแทนตามเงื่อนไขการสัมปทานปี 2538 แปลงที่ 1 โดยสำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา ท้องที่ ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 1,810 ไร่ 4. พื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน เนื้อที่ประมาณ 274.08 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 54,049.08 ไร่ หรือประมาณ 86.48 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ทำการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ตามสถานที่ราชการในพื้นที่ และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทางเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=28949 เป็นระยะเวลา 31 วัน และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tatton_np@hotmail.com และ np77section@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เลขที่ 1393 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-244-411 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อพื้นที่ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว จะได้รับการคุ้มครอง ดูแล รักษา โดยมีมาตรการบังคับหรือคุ้มครองในพื้นที่ดังกล่าว และมีกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับเพื่อการคุ้มครอง ดูแลรักษาพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด