• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เชิญผู้แทน 40 หน่วยงาน พิจารณาร่างแผนฯ กฏหมายสัตว์ป่าพืชป่าใกล้สูญพันธุ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม
อนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า และพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2569 ก่อนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอให้คณะกรรมการอนุสัญญาด้านอนุสัญญาว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า ประจำประเทศไทย พิจารณาเห็นชอบ รับรองและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายนโยบายและสาระสำคัญด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าจากการประชุมที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา การบรรยายการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของภาคธุรกิจไปรษณีย์และขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสังคมที่มั่นคง การวางแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Planning) กับการนำไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และสถานการณ์การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย อาเซียน และระดับโลกในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2569

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด