• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.12 (นครสวรรค์) ร่วมปลูกพืชสมุนไพรในป่าอนุรักษ์​ เฉลิมพระเกียรติกรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) พร้อมด้วยนายสมชาย สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าวนอุทยานนครไชยบวร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ณ สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร​ จ.พิจิตร

โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อสร้างอนุรักษ์พืชสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และสืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องพืชสมุนไพร และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักคุณค่า และหวงแหนพืชสมุนไพร พัฒนาปลูกสมุนไพรและต้นไม้ เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด