• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เตรียมความพร้อม เร่งผลักดัน “แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” เป็นมรดกโลก

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางรุ่งนภา​ พ​ัฒนวิบูลย์​ รองอธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ แล​ะพันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นางสุนีย์​ ศักดิ์​เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ​ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ ได้เน้นย้ำว่า ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่การเห็นพ้องต้องกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอาสาสมัครและภาคประชาชน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนภาคใต้ แต่ทุกคนต้องเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญ ที่จะร่วมกันผลักดันให้พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกต่อไป

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ดังกล่าว 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการดำเนินงานภายใต้กลไกการบริหารอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ คณะทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และคณะทำงานด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด อีก 3 คณะ ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม​ ปลัดกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงคำสั่งและอำนาจหน้าที่ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนวางแผน Site Visit ในช่วงเดือนเมษายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด