• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.สุโขทัย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดสุโขทัย โดยมี พันตำรวจเอก สมเกียรติ เอมเปีย ผู้กำกับ กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย นายสมพงษ์ เนียมพุ่มพวง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายวานิช ศรีพรหม ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุตรดิตถ์ และนางจิราภา หวิงปัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. อส. ได้กล่าวรายงานสรุปผล การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้ ได้แก่ ความรู้ด้านการปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการป่าไม้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มเพื่อจำลองการใช้ แผนเผชิญเหตุในการบัญชาการ (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ โดย ทำการแบ่งกลุ่มตามพื้นที่กลุ่มป่า จำนวน 4 กลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ ได้เป็นอย่างดี และคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นเครื่องมือและเป็นกำลังสำคัญให้แก่จังหวัดสามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 63 นาย ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน นอกจากนี้ อส. ยังเล็งถึงการขยายผลโครงการฯ เพื่อลงไปสู่การแก้ปัญหาระดับพื้นที่และท้องถิ่น ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด