• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขหล.วังโป่ง-ชนแดน จัดกิจกรรม​วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภกร อินทร หัวหน้า​เขต​ห้า​มล่า​สัตว์ป่า​วังโป่ง-ชนแดน เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่​เขต​ห้า​มล่า​สัตว์ป่า​วังโป่ง-ชนแดน ร่วมกับโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านวังไทรทอง อำเภอวังโป่ง ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมไทรทันแหลมฉบัง และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผ่าป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชน ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนัก เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการควบคุมไฟป่า โดยให้จัดตั้งหน่วยงานป้องกันไฟป่าขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้งการขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร เพื่อช่วยตรวจตราป้องกัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วน ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย ต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2542 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการไฟป่าแห่งชาติในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งระดมบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เพื่อควบคุมไฟป่า รวมทั้งขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชน และอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้จึงได้เสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันปลอดควันพิษจากไฟป่า”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด