• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ตาดหมอก จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ปลูกฝังนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ดูแลรักษาป่า

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายธงไชย ราชบัวขาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต

โดยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ “การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนั้นย่อมเกิดจากการได้เข้าไปสัมผัส รู้จักและเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการดูแลรักษาธรรมชาติได้ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความรู้ป่านั้นสำคัญไฉน สายใยสัมพันธ์ การป้องกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ทำโป่งเทียม การทำถ้วยจานใบไม้ การดำรงชีวิตในป่า รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

เยาวชนถือเป็นพลังของชาติอันแสนยิ่งใหญ่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นในหลายโครงการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีกำหนดจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นเรามักต้องการให้เยาวชนเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่นเดียวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเข้าใจมากที่สุด เพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้รู้ว่าทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อพวกเขามากเพียงใด นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้และความเข้าใจไปบอกต่อกับคนรอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความเข้าใจให้กระจายออกไปมากยิ่งขึ้น ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ไทยสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด