• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.2 (ศรีราชา) นำนักเรียนศึกษาพฤติกรรมช้างป่า จัดโครงการ ‘นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์’

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสาธิต ปิ่นกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เข้าร่วมเปิดโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดย อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาคม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคีรีศรีสาครวิทยาคม จำนวน 50 คน ศึกษาระบบนิเวศและพฤติกรรมของช้างป่าที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในพื้นที่ที่มีช้างป่าและเกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมช้างป่า และใช้โอกาสที่ช้างป่าเข้ามาอาศัยในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติวิทยา โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ที่ขยายผลมาจากพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้น้อมนำแนวทางพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ มาใช้กับพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ทั้งนี้ นักเรียนได้เข้าฐานเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานวัดรอยตีนช้าง ฐานวัดความสูงของช้าง ฐานลับงา ฐานพืชอาหารช้าง ฐานแหล่งที่นอนของช้าง ฐานประโยชน์จากขี้ช้าง และ ฐานกล้องดักถ่าย รวมถึงร่วมกิจกรรมการเพาะกล้าไผ่ป่าโดยใช้ขี้ช้างมาประกอบเป็นปุ๋ย เพื่อนำกล้าไผ่ป่าดังกล่าวไปปลูกโดยรอบชุมชนต่อไป ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด