• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 2564 “ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่รอด คนปลอดภัย”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่รอด คนปลอดภัย” เป้าหมายให้คนป่าไม้ สัตว์ป่า อยู่รวมกันได้ อย่างสมดุลและยั่งยืน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เน้นเผยแพร่ข้อมูลการอนุรักษ์สัตว์ป่าแบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเฟซบุ๊กสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand” โดยสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” เพื่อให้ความสำคัญและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป และองค์กรทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ทำให้การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งขาติ ประจำปี 2564 ไม่สามารถจัดให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ จึงจัดงานเน้นกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเพจสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand” โดยสามารถร่วมติดตามกิจกรรม “26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 นี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดงานภายใต้แนวคิด“ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่รอด คนปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายให้ ป่าไม้ สัตว์ป่า และคน สามารถอยู่รวมกันได้ อย่างสมดุและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การอนุรักษ์สัตว์ป่าควบคู่กันทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเฝ้าระวังและจับกุมการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ที่อาจเป็นโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่สัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยมากขึ้น

สำหรับนิทรรศการออนไลน์จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์การแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF – THAILAND) องค์กรไวล์ดเอด ประจำประเทศไทย (Wildaid Thailand) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนิทรรศการออนไลน์แล้ว ยังมีการถ่ายทอดสด (LIVE) การเสวนาหัวข้อ “ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่รอด คนปลอดภัย NEW NORMAL วิถีใหม่การอนุรักษ์”ผ่าน facebook live ที่เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. โดยผู้เสวนาประกอบด้วย นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ใบตอง จรีรัตน์ เพชรโสม ทูตสิ่งแวดล้อมมูลนิธิโลกสีเขียว นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมี ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน จากภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้กิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2564 จะนำเสนอไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด