• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดให้เที่ยวแล้ว! ‘สระมรกต’ จังหวัดกระบี่ คุมเข้มมาตรการโควิดจำกัดจำนวนคนลงเล่นน้ำ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ ขวัญมณี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และอยากเข้ามาพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จึงเห็นควรเปิดการท่องเที่ยวในแหล่งศึกษาธรรมชาติสระมรกตให้มีการเล่นน้ำในแหล่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แต่ยังดำเนินการตามแนวทางและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด

โดยมีมาตรการลงเล่นน้ำในสระมรกต คืออนุญาตให้เที่ยวชมและเล่นน้ำสระมรกตเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบแอพพลิเคชันไทยชนะ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าจุดให้บริการเก็บค่าบริการผ่านเข้าสระมรกต ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ไม่เกินจำนวน 300 คน ต่อช่วงเวลาเป็นรอบๆ ละ 30 นาที และเว้นระยะเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและชื่นชมธรรมชาติ และกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในสระมรกตไม่เกิน 50 คน ต่อรอบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการด้านอื่นๆ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม โดยเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวต้องมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้นมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งมิได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน หรือให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำาหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด – 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1เข็มภายในเวลา 3เดือน หลังการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด