• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.11 (พิษณุโลก) ร่วมรับเสด็จ ฯ ‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ ผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ โครงการฯ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมครูป่าไม้ การสนับสนุนกล้าไม้ป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้เบื้องต้น และถวายการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้มะค่าโมง ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับคณะทำงานสนองพระราชดำริทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และขอให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด