• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการขยายอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาเคี่ยม ตำบลป่าร่อน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,531.59 ไร่ เป็นการศึกษาและประเมินสถานภาพโดยรวมของพื้นที่เขาเคียม หมู่ 1,2,9 ตำบลคลองสระ หมู่ 2 ,3, 4, ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนหาแนวทางมาตรการหรือแผนในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ทั้งนี้ การขยายเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เพื่อเป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของป่าอนุรักษ์ เนื่องจากป่าเขาเคี่ยมเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า ซึ่งเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ลดการบุกรุกเข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตามสภาพเดิม โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ ๆ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือนันทนาการ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=36475 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด